Det nyeste fra bestyrelsen

Forslag til generalforsamling

Bestyrelsen har d. 26. august modtaget følgende forslag til dagsordenens pkt. 4 på GF d. 3. september fra Julie Folting & Michael Senderovitz, Lucernevej 22:
 'Der afsættes op til 25.000 kr. til etablering af flytbare vejbump på Lucernevej. 
Den lange lige strækning uden hastighedsnedsættende foranstaltninger, gør at den generelle hastighed er for høj. Desuden skyder mange bilister genvej fra Tårnvej, når der er sæson og skal over i Rødovre Skøjte Arena''. 
 
 

Forslag til generalforsamling

Bestyrelsen har d. 23. august modtaget følgende forslag til dagsordenens pkt. 4 på GF d. 3. september fra Ulrik Lassen, Knud Anchers Vej 48:  

''Jeg ønsker følgende forslag behandlet på generalforsamlingen: 

- Der afsættes op til 25.000 kr. til etablering af flytbare vejbump på Knud Anchers Vej'' 

GDPR

Nyt fra bestyrelsen: Vi har udarbejdet en dataforordning for foreningen om, hvordan vi behandler persondata, se under "Information - GDPR"

http://www.nygaardsgf.dk/50368474

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 3. september 2020 kl.19.00

Sted: Rødovregård, Loen, Kirkesvinget 1

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent, samt 3 stemmetællere
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
    a. Bestyrelsen foreslår, at der afsættes op til 25.000 kr. til etablering
        af flytbare vejbump på Korsdalsvej                                      

5. Fastsættelse af kontingent, rykkergebyr og indmeldelsesgebyr
6. Fastsættelse af honorarer
7. Valg:

A. Næstformand, Henrik Mulvad Hansen, genopstiller

B. Kasserer, Jens Debel-Hasløv, genopstiller

C. 1 Bestyrelsesmedlem, Søren Aslak, genopstiller
D. 2 Bestyrelsessuppleanter
E. 1 Revisor  
F. 1 Revisorsuppleant

 

8. Eventuelt

    

Mogens Brauer           Henrik Mulvad Hansen        Jens Debel-Hasløv          

           Formand                      Næstformand                         Kasserer

                                                                 

                        Kim Kirkeby                              Søren Aslak

                   Bestyrelsesmedlem                   Bestyrelsesmedlem

                             

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde - senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Dokumentation for betalt kontingent for 2019 skal på forlangende forevises.

Generalforsamling torsdag d. 3. september

Bestyrelsen besluttede i marts at udsætte generalforsamlingen i april pga. force majeure. Med regeringens nylige beslutning om at hæve forsamlingsforbuddet til max. 50 deltagere, og med yderligere lempelse i vente, vil vi indkalde til generalforsamling torsdag d. 3. september kl. 19.00 på Rødovregård.

Dagsorden følger.  

 

Generalforsamlingen udsættes

Ifølge foreningens vedtægter stk. 8 skal der afholdes generalforsamling i april måned. Bestyrelsen har truffet beslutning om, at vi er nødt til at udsætte denne pga. force majeure. Vi vil derfor afvente en ændring i regeringens nye forsamlingsregler. Vi mener, at et realistisk bud på en generalforsamling er i eftersommeren. En egentlig dato vil blive meldt ud snarest mulig. Bestyrelsen fortsætter indtil da uændret.

 

Bestyrelsen efter ordinær generalforsamling 2019

____________________________________________________________________________________

Medlemsorientering Marts,2019 kan ses her

Rottehandlingsplan 2019 - 2021

Rødovre Kommunes rottehandlingsplan – en plan med målsætninger og indsatsområder for kommunens rottebekæmpelse i 2019-2021

Handlingsplanen kan læses i nedenstående link (PDF)

https://www.rk.dk/fileadmin/user_upload/03-Kultur-fritid-natur/Dokumenter/Rotteplan-2019-2021.pdf

 

Anmeldelse af manglende vejlys

I tilfælde af manglende vejlys (defekte pærer mm) skal der rettes henvendelse til Ørsted

Henvendelse kan ske ved at benytte nedenstående link:

https://orsted.dk/Privat/Kundeservice/Kontakt/Fejlmeld-gadelys

Følg os på facebook.

Grundejerens forpligtigelser

Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2016 vedtaget nyt 'Regulativ for grundejerforpligtigelser'.

Det påhviler bla. grundejeren:

. at fjerne ukrudt

• at vedligeholde egne træer, hække og anden beplantning ved eller over vejareal, så det ikke er til gene for færdslen

• at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede fortove eller stier

• at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for gående færdsel

• at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb i fortove og stier.

Se det fulde regulativ her, under Information.         

 

Vær opmærksom på:

Påtænker du at erstatte dit gamle plankeværk ud mod gaden eller opføre et nyt, er det en god idé at læse Lokalplan 95 først.

Advarsel: Udgangspunktet er, at der skal etableres levende hegn mod gaden. Kommunen går aktivt ind, hvor dette ikke overholdes og politianmelder overtrædelser.

INDBRUDSTYVE PÅ SPIL!

I EFTERÅRET HAR DER DESVÆRRE VÆRET EN INDBRUDSBØLGE I VORT KVARTER. DERFOR ER DET VIGTIGT AT  ANMELDE EVT. MISTÆNKELIGE PERSONER TIL POLITIET MED DET SAMME. AFTAL MED NABOER OM AT SE EFTER HUSET OG LAD LYSET BRÆNDE.    

RÅD: KONTAKT MISTÆNKELIGE PERSONER OG SPØRG EFTER ÆRINDE.      

RING 114 ELLER VESTEGNENS POLITI 43 86 14 48.  

Se også indlægget under 'Presseklip/artikler'. 

Kan du finde din container?

Formanden har flere gange oplevet at containeren efter tømning ikke er blevet stillet rigtig på plads. En dag stod containeren midt i indkørslen og en anden lige netop der, hvor det ikke er lovligt at stille den pga. ujævn belægning. Miljømedarbejder Thomas Jørgensen oplyser til formanden, at renovationsfolkene har fået læst og påskrevet, at man selvfølgelig sætter containeren der, hvor man tog den. I en mørk aften er det rart at vide hvilken container der indeholder hvad. Derfor kontakt Miljøkontoret, hvis der er problemer efter tømninger.  

Parkering på vendepladser ikke lovligt

Kommunen har gjort os opmærksom på, at vendepladser ikke må benyttes som parkeringsplads af grundejerne eller andre. En overtrædelse kan medføre bødestraf. Grundejerforeningen skal henstille til, at vendepladser ikke benyttes til sådanne formål, herunder opmagasinering af biler uden nummerplade, campingvogne eller skurvogne, da vi selv har interesse i fremkommelighed - ikke mindst for redningskøretøjer.

Anmeldelse af rotter på grunden

Anmeldelse af rotter er lovpligtigt, og sker til Teknisk Forvaltning. De vil sørge for at en rottefænger kommer ud for at lægge gift, samt undersøge om rotten er brudt gennem kloaksystemet. Såfremt der er brud på kloakken på egen grund, påhviler det parcelhusejeren at udbedre skaden, som typisk løber op i 25.000 - 30.000 kr. Skulle bruddet ligge uden for skellet, hvilket rottefængeren forsøger at undersøge, skal HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab ind over. Ligger bruddet således uden for skel, vil reparationen skulle betales af HOFOR.         

Nyt regulativ om hønsehold

Kommunalbestyrelsen har vedtaget ændringer til 'Regulativ om hønsehold' gældende fra 1. februar 2015. Påtænker du at holde høns eller allerede har hønsehold kan du opdatere reglerne her:

Regulativ om hønsehold  

Vil du klage over en håndværker?

Kender du reglerne for at klage over en håndværker?

Grundejerforeningen har fra 3byggetilbud.dk modtaget en vejledning, der nemt og overskueligt illustrerer klageprocessen over byggeri og håndværkere. Materialet er lavet med hjælp fra Byggeriets Ankenævn og Håndværkets Ankenævnet.

Du kan se vejledningen her:
http://www.3byggetilbud.dk/klageguide/