Medlemsorientering februar 2018

Facebook

Kort tid før jul oprettede bestyrelsen en FB-side for foreningen med det formål at fremme kommunikationen mellem bestyrelsen, medlemmerne og medlemmerne imellem. Foreningens medlemmer opfordres til at slå ting op på denne side, som alle kan have gavn af, f.eks. information om større byggeprojekter, at der er set tyve i området eller at der har været indbrud i kvarteret. Se https://www.facebook.com/nygaardsgrundejer/ 

Lokalplan 95 og hegnssager

Bestyrelsen følger løbende op på de hegnssager, som vi rejser over for kommunen. Det handler om tilfælde, hvor grundejeren i modstrid med Lokalplan 95 har rejst et fast hegn over 1,2 m ud mod vej (mod Tårnvej er kravet maks. 1,8 m), og uden at sikre en dækkende beplantning eller at hegnet står i skel uden mulighed for plads til beplantning. Målet er, at vejene skal fremstå med et grønt islæt, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017. Bestyrelsen bruger en del tid på sådanne henvendelser om året. På SAGIR's generalforsamling d. 5. marts vil vi rejse spørgsmålet, da vi mener, at de vedtagne lokalplaner bør overholdes, da de ellers mister deres formål.

Trafik i Nygårdskvarteret

Bestyrelsen er opmærksom på, at vi ikke skal acceptere mere trafik gennem Nygårdskvarteret pga. udbygningen af Irma Byen. Især er vi klar over, at Korsdalsvej og Lørenskogvej bruges som gennemkørselsvej. Korsdalsvej er visse steder i en ringe forfatning og trænger til en renovering. Der er planlagt en lysregulering i krydset/rundkørslen Rødovre Parkvej og Korsdalsvej i 2018, samt en trafikdæmpende lysregulering lige efter Irma Byen på Korsdalsvej i retning mod Roskildevej. For at fremme trafiksikkerheden i vort område overvejer bestyrelsen der ud over en model, hvor vi beder kommunen om at opsætte fartregulerende bump på udvalgte steder.

Historisk gennemgang af Nygårds grundejerforening

Formanden har udarbejdet en kortere gennemgang af historien bag Nygårds GF, og udstykningen af vort område. Der er en forklaring af vejnavne og historien bag disse.

Se hjemmesiden og FB. 

Årets generalforsamling

Planlægningen af generalforsamlingen, som afholdes onsdag d. 25. april, er i fuld gang.

På lige år er næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem på valg. Næstformand Johnny Korsled vælger efter 30 år i bestyrelsen ikke at genopstille. Kasserer Ann Marker har valgt ikke at genopstille. Henrik Mulvad genopstiller.

Bestyrelsen har nu afsluttet sit arbejde med et forslag til brug af motoriserede haveredskaber, som fremlægges til vedtagelse på generalforsamlingen onsdag d. 25. april.  

20180211/Mogens Brauer