Medlemsorientering sommer 2019

Medlemsorienteringen fra generalforsamlingen blev uddelt i uge 23.

Bestyrelsen har i juni konstitueret sig. Kim Kirkeby fortsætter som sekretær.

Bestyrelsen har drøftet udfaldet af de workshops, som kommunen nedsatte i 2018 for at komme med bud på hastighedsdæmpende tiltag i såvel nuværende som kommende 40 km zoner. Bestyrelsen finder, at man burde have haft fokus på at få styr på de eksisterende zoner inden man forsøger at hastighedsdæmpe i nye zoner. Følgegruppen i den afsluttende workshop argumenterede for, at der skulle ske hastighedsdæmpende tiltag i Nygårdskvarteret, hvilket ikke blev medtaget i de endelige beslutninger.
Teknik og Miljøudvalget har besluttet at krydset Korsdalsvej og Rødovre Parkvej skal ombygges fra rundkørsel til et lysreguleret kryds af hensyn til trafiksikkerheden. Arbejdet forventes påbegyndt i indeværende år.

Lokalplan 144 og 145 for Bykernen er nu vedtaget i KB efter en høringsperiode på 8 uger. Der var indkommet ca. 18 høringssvar, hvoraf nogle har direkte betydning for Nygårdskvarteret. Både Rødovre Boligselskab og Naturfredningsforeningen har rejst spørgsmålet om nok p-pladser på området for gæster til beboere, øvrige gæster til Musikskolen, Viften, cafeer mm., samt erhvervsdrivende. Der nedlægges 183 p-pladser, som skal erstattes af min. 94 pladser. I lokalplan 145 påtænkes at åbne administrative p-pladser efter lukketid. Det må ikke komme dertil, at et internt p-problem i Bykernen overføres på omkringliggende områder. Bestyrelsen vil følge udviklingen nøje.

Jens Debel er i foråret trådt ind i bestyrelsen for SAGIR, Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre. Jens vil her rejse relevante spørgsmål omkring støj, trafik og miljø mm. i Nygårdskvarteret.

Bestyrelsen vil i det nye år fortsat have fokus på trafikken gennem Nygårdskvarteret, samt støjværn på M3. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslag til et arrangement i forbindelse med foreningens 100-års jubilæum i 2022.