Medlemsorientering december 2019

I efteråret foretog Rødovre Kommune en række trafik- og hastighedsmålinger på bl.a Korsdalvej, Lørenskogvej, Ejbyvej og Knud Anchers Vej. Bestyrelsen har nu fået adgang til disse. Især i morgen og eftermiddagstimerne er der en forøget trafik gennem kvarteret. Målingerne viser også, at der køres alt for stærkt selv om der er tale en 40 km hastighedszone. Således kører 48% af bilisterne over det tilladte på Korsdalsvej. På de  øvrige veje kører en tredjedel for hurtigt. Det er derfor ikke i orden, at borgmesteren og direktøren for Teknisk Forvaltning kommer frem til, at Rødovre Kommune pt. ikke har planer om at gøre noget ved trafikforholdene eller foretage større ændringer, som påvirker trafikmønstret i selve Nyagerområdet. Endvidere finder den tekniske direktør, at der ikke er en ekstrem øget trafikmængde gennem området. I 2018 nedsatte kommunen en workshopgruppe i forbindelse med råd og vejledning omkring hastighedszoner i Rødovre. Deltagerne konkluderede, at såfremt der kunne findes flere midler til hastighedsdæmpende foranstaltninger skulle der ses på især Korsdalsvej. 

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre, SAGIR, inviterer grundejere fra grundejerforeningerne Nygård, Hjortevænget, Lørenskog Lunden, Ejby Vænge, samt H/F Dano til trafikmøde på Rødovregård torsdag d. 23. januar kl. 19.00. Bestyrelsen opfordrer vore medlemmer til at deltage på mødet, hvor også kommunens folk er repræsenteret.

Bestyrelsen har fået en henvendelse om skorstensfejergebyr ved skrotning og ibrugtagning af ny brændeovn. Generelt fastsættes skorstensfejergebyrer for skorstensfejning af kommunalbestyrelsen ved det årlige takstblad. Imidlertid er det Miljøministeriet som fastsætter præmien for skrotning af brændeovne og skorstensfejren udfærdiger en skrotningsattest. De 215 kr. for attesten udbetales direkte til denne uden om kunden før præmiens udbetaling. Ønskes ny brændeovn opsat skal skorstensfejeren udfærdige en prøvningsattest, hvilket der tages et gebyr for efter takst sat af Skorstensfejerlauget.

Bestyrelsen har sat meget ind på at følge op kommunens beslutning om, at der skal være levende hegn ud mod vejene, hvilket også fremgår af Lokaplan 95 for Nygårdskvarteret. Hække i stedet for plankeværker virker trods alt mere indbydende – også for potientielle købere der besøger området.

Bestyrelsen ønsker alle i grundejerforening en glædelig jul og godt nytår.