Generalforsamling 2016

Driftsregnskab for 2015 kan hentes her.

Referat fra generalforsamlingen 2016 kan hentes her.

 


 Nedenfor kan læses referat fra generalforsamlingen.

                                                                                                                

Nygårds Grundejerforening
Kamstrupvej 33
2610 Rødovre

www.nygaardsgf.dk           

Medlemsorientering fra generalforsamlingen i Nygårds Grundejerforening onsdag d. 27. april 2016, kl. 19.00 i Loen på Rødovregård.

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent, samt 3 til stemmeudvalget

2.     Beretning

3.     Regnskab

4.     Indkomne forslag

5.     Fastsættelse af kontingent, rykkergebyr og indskud

6.     Fastsættelse af honorarer

7.     Valg:

                     A.        Næstformand

                     B.        Kasserer

                     C.  1    Bestyrelsesmedlem

                     D.  2    Bestyrelsessuppleanter

                     E.  1    Revisor

                     F.  2     Revisorsuppleanter

8.   Eventuelt 
    

Formanden bød velkommen, hvorefter generalforsamlingen overgik til dagsordenen.

Der var 27 til stede, heraf 24 stemmeberettigede.

Punkt 1.

Bestyrelsen foreslog Claus Damtoft, Grønbækvej 25, til dirigent. Valgt.  Der blev udpeget 3 stemmetællere: Kim Marker, Kamstrupvej 61, Tidem Tas, Bjødstrupvej 18a, og Henrik Baad, Ejbyvej 183 (én fra hvert bord).

Punkt 2.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 5 bestyrelsesmøder jævnt fordelt hen over året. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som foregående år.  

Fra Rødovre Kommune har foreningen siden sidste generalforsamling modtaget henvendelser med anmodning om eventuelle bemærkninger i forbindelse med ansøgninger om dispensationer, lovliggørelser med mere af byggeri indenfor foreningens område.  

Det drejer sig om:
 

 1. Knud Anchers Vej 11 har i 2016 søgt om tilladelse til at bygge et nyt enfamiliehus på 250 m2. I Lokalplan 95 fra 2005 er fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Dette blev i 2008 ændret til 30%. Med det ønskede byggeri vil bebyggelsesprocenten blive på 26.1. Kommunen har tildelt dispensation.

 2. Kamstrupvej 50 har i januar 2016 søgt om at bygge en carport med skur på i alt 49 m2 med en højde ved kip på 2.95 m. Ifølge Bygningsreglementet 2010 er der en byggeret til at bygge småbygninger med en højde på 2,5 m i en afstand af 2,5 m fra naboskel. Byggeretten bliver derved overskredet med 0,45 m. Kommunen har tildelt dispensation.

 3. Kamstrupvej 32 har i februar 2016 søgt om at bygge en carpor på 31m2 med en højde ved kip på 2,9 m. Ifølge Bygningsreglementet 2010 er der en byggeret til at bygge småbygninger med en højde på 2,5 m i en afstand af 2,5 m fra naboskel. Byggeretten bliver overskredet med 0,4 m. Kommunen har tildelt dispensation.

 4. Kamstrupvej 30 har i februar 2016 søgt om at bygge en carpor på 42 m2 med en højde ved kip på 2,9 m. Ifølge Bygningsreglementet 2010 er der en byggeret til at bygge småbygninger med en højde på 2,5 m i en afstand af 2,5 m fra naboskel. Byggeretten bliver overskredet med 0,4 m. Kommunen har tildelt dispensation.
     

  Bestyrelsen har ikke modtaget henvendelse fra naboer eller andre medlemmer af foreningen i forbindelse med nævnte ansøgninger, hvorfor der ikke er fremsendt bemærkninger til kommunen.

  Bestyrelsen har på foranledning af klager fra grundejere rejst følgende sager i Teknisk Forvaltning: 

 5. Grønnemarksvej 11b, hvor der ved opmagasinering af gamle uindregistrerede biler gennem en årrække finder en klar overtrædelse sted i forhold til Lokalplan 95  §11.1. Samtidig gør foreningen opmærksom på, at grunden i modstrid med samme paragraf ligger uplejet hen. Kommunen har på vor foranledning fremsendt breve om at få ejeren til at lovliggøre disse forhold. Bestyrelsen følger fortsat op på sagen.  

 6. Knud Anchers Vej 1, hvor foreningen i april 2016 har klaget til Teknisk Forvaltning, Vej og Park, over at oprydningen på grunden trækker ud, samt at stensætning og jord direkte er røget ud på fortovet ved busstoppestedet ved Tårnvej. Efterfølgende er der fortaget en oprydning, men grunden ligger fortsat uplejet hen.  

 7. Lucernevej, hvor flere af vore medlemmer i foråret 2016 er blevet hårdt ramt af nye parkeringsbestemmelser i Carlsro, idet beboerne tilsyneladende finder det lettere eller gratis at henstille varevogne og personbiler her. Bestyrelsen har klaget til ejendomskontoret og følger op. 

   I disse år gennemgår foreningen en stor udskiftning af ejere. I forhold til 2014 er indmeldelserne i 2015 steget fra 17 til 23. Dertil kommer et stigende antal ejendomsforespørgsler fra ejendomsmæglerne, hvilket også i 2015  har sat kassereren under tidsmæssigt pres. En del af nysalgene resulterer i, at de gamle huse helt udskiftes.

  Billedet er det samme i hele Rødovre.   

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre (www.sagir.dk) har fortaget en brugerundersøgelse blandt grundejere af affaldsordningen i Rødovre. Der kom i alt 114 besvarelser fra i alt 42 grundejerforeninger og 2 uden grundejerforening. Hovedkonklusionerne er: 85 % er tilfredse eller meget tilfredse med ordningen. En del skraldespande og håndtag går i stykker. Der er ønske om afhentning af ugentlig haveaffald i maj og september. Der efterspørges mere fleksibilitet vedr. grundejere, som ønsker at slå sig sammen om fælles containere. Flere ønsker en papcontainer. En del oplever, at deres havesække flyver væk.  

I november holdt SAGIR opfølgende møde med Rødovre Kommune på baggrund af brugerundersøgelsen.SAGIR er meget interesseret i at deltage og støtte op om arbejdet, når en ny affaldsordning skal i udbud. Forvaltningen imødekom ønsket og meddelte, at det først vil blive aktuelt tidligst i 2018. Der er ønske om mere afhentning af haveaffald i september måned, dog uden at det bliver dyrere for grundejerne. Der er mulighed for at omfordele afhentningerne således, at en af de ugentlige afhentninger bliver flyttet til september. Der skal dog være enighed herom mellem grundejerne og de almene boligselskaber. Der er mange der har haft problemer med låg, og håndtag er gået i stykker. Reparation af ødelagte håndtag, låg eller beholdere foretages så hurtigt som muligt. Beholderleverandøren har erkendt, at der er sket en produktionsfejl på de låg der er leveret til Rødovre Kommune, og producenten har derfor indvilliget i at skifte alle lågene i løbet af 2016. Oftere afhentning af glas, metal, plast og papir. En undersøgelse viser, at fyldningsgraden i plast og papirbeholderen er fyldt mere op i 2015 end i 2014, men at det kun er 1 % af beholderne der er overfyldte. Undersøgelsen har ikke givet anledning til at ændre på tømmefrekvenserne, hvilket også vil medføre en stigning i affaldsgebyret. Grundejerne har mulighed for at stille en klar sæk med sorteret plast, papir, glas eller metal ved siden af beholderen, når den skal tømmes – så vil skraldemanden tage det med uden ekstra beregning. Med de nye beholdere har alle fået mere plads til deres affald. Men der vil i sagens natur altid være nogen der har problemer med kapaciteten. Som en løsning på problemet er det muligt at få en større beholder til restaffald mod en merudgift. Ønske om større fleksibilitet vedrørende grundejere som gerne vil slå sig sammen om at dele affaldsbeholdere eller placere dem fælles. Grundejerne har mulighed for at dele beholdere med hinanden. Den enkelte grundejerforening skal blot kontakte Teknisk Forvaltning, således at forvaltningen kan få registreret hvor de delte beholdere er placeret.

På SAGIR hjemmeside (www.sagir.dk) kan man finde en del nyttig information om SAGIR og aktuelle emner.

Nygårds GF er med Per Lund Sørensen som sekretær repræsenteret i bestyrelsen i SAGIR.     

Støjgruppen har i mange år kæmpet for at få myndighederne til at indse, at der som på den øvrige del af M3 er behov for at opsætte støjskærme langs M3 i Rødovre pga. stigende støj. I følge VVM-redegørelsen og LokalPlan133 for IrmaByen vil en stor del af den vestlige del blive ramt af støjen fra M3. I 2024 forventes den at nå op på 73dB. Den tilrådelige grænseværdi uden på facaden ved nybyggeri er 58dB. Legepladser, åbne caféområder, udendørs skaterbane og skøjtebane vil ligeledes blive ramt over 58dB, hvor den vejledende grænseværdi er sat til 53dB.

Miljøredegørelsen konkluderer, at da området er støjbelastet, primært fra M3, vil det enkleste være at opsætte en støjskærm ved motorvejen. Derimod skitseres en række dyre lokale støjtiltag, der i det væsentligste ikke vil bringe støjen under grænseværdien.

I april 2015 indgav Støjgruppen et høringssvar, hvor vi foreslog, at lovliggørelsen af byggeriet blev knyttet sammen med, at der direkte afsattes midler fra byggeriet til en støjskærm. Alternativt at kommunen betalte ud fra et forventet øget skatteprovenu.

I juni 2015 godkendte kommunalbestyrelsen IrmaByen desværre uden Støjgruppens forslag. I godkendelsen ligger, at Kommunalbestyrelsen retter henvendelse til Transportministeren omkring støjbelastning fra Motorringvej 3. Støjgruppen har sendt et læserbrev til optagelse i Rødovre LokalNyt, hvor vi fastholder kravet om en støjskærm, samt et politisk krav om at nedsætte hastigheden på motorveje gennem bymæssig bebyggelse til 80km i timen, som i Berlin, Hamburg og Amsterdam. Vi finder ikke, at kommunen skal bryste sig i Rødovrefilmen af at være en grøn kommune, når over 17.000 borgere dagligt rammes af over 58dB støj, heraf 2500 borgere over 68dB. Antal og dB er ydermere i stigning.

Støjgruppen har deltaget i en række møder og et seminar med pressionsgruppen 'Nej tak til Trafikstøj' med udgangspunkt i Vestegnen. Der har dog vist sig en uenighed i synet på  støjskærme, som pressionsgruppen finder mere af kosmetisk psykologisk art end reel, og som de mener retfærdiggør, at trafikken kan fortsætte uforandret. Støjgruppen har en mere pragmatisk tilgang, og støtter støjdæmpende tiltag af enhver art.

Foranlediget af, at vi på generalforsamlingen i 2015 vedtog at sætte rykkergebyret op til 150 kr., er bestyrelsen og især kassereren blevet mødt med megen kritik i forbindelse med aflevering og udsendelse af rykkerskrivelser. Det er forståeligt, at man syntes det er ærgerligt, at skulle betale et rykkergebyr, men det er som nævnt en beslutning der er vedtaget på generalforsamlingen i fællesskab. Såfremt der opstår tvivl eller problemer med opkrævningerne, kan man som altid kontakte foreningens kasserer. Mener man, at opkrævningen ikke er leveret af Post Danmark, kan man på deres hjemmeside, klage over manglende og fejlagtig levering af post. Dette har dog ikke opsættende virkning i forhold til betaling af medlemskontingent og eventuelt pålagt rykkergebyr.

 Alle grundejere, der har fået tilsendt en rykkerskrivelse har fået tilsendt et FIK-girokort fra bestyrelsens kasserer. Denne procedure benyttes for mange grundejere uden at dette skaber problemer i forhold til manglende betaling. Såfremt man ikke ønsker at benytte indbetaling via girokort, kan betaling alternativt ske via tilmelding til NETS/PBS, der herefter automatisk trækker kontingentet og dermed sikrer, at betaling sker rettidigt.

Den fulde ordlyd af kassererens brev om betalingsforhold m.m. ligger under Information på vor hjemmeside www.nygaardsgf.dk.

Bestyrelsen lovede på sidste generalforsamling, at de eksisterende 'Love for Nygårds Grundejerforening´ ville blive genstand for en modernisering. Lovene, som går tilbage til 1922, har alene siden 1972 været ændret 7 gange. Ud over det noget forældede udtryk 'Love', står teksten usammenhængende med en række for længst udgåede begreber og praksisser. Vi har derfor valgt en nyredigering og opstilling af 'Vedtægter for Nygårds Grundejerforening', som i form og indhold lever op til et moderne udtryk. Det er en enig bestyrelse, der i dag kan fremlægge vort forslag til vedtægter.

Til slut anmoder bestyrelsen foreningens medlemmer om at tage hensyn til sine naboer, til områdets udseende og til dem, der færdes i foreningens område ved blandt andet, 

at      vise hensyn ved brug af musikanlæg i det fri eller for åbne vinduer, 

at      vise hensyn ved brug af motoriserede haveredskaber mm, 

at      efterkomme reglerne for hensættelse af affald til storskrald, det vil sige tidligst sætte affald ud aftenen før det bliver afhentet og placere det således, at det er til mindst mulig gene for forbipasserende og om 

at      affaldscontainere ikke må placeres uden for skellet, men hvis nødvendigt udsættes aftenen før tømning og om 

at      skære træer, buske og hække mod fortovs- og andre arealer, der er tilgængelige for offentlig færdsel, og når der, om vinteren, er behov for det, rydde arealerne for sne og salte eller gruse dem, ligesom hundeejere bedes fjerne de efterladenskaber, som deres hunde forurener de pågældende arealer med, samt 

at      hunde ikke lukkes ud tidligt om morgenen eller sent om aftenen og er til lydelig gene for naboerne.     

                  

         Beretningen blev godkendt.

Punkt 3.

Regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen, blev godkendt.

Punkt 4.

Bestyrelsen havde udarbejdet og udsendt et sæt nye regler for vores forening, idet bestyrelsen  mente de trængte til en opdatering, samtidig med at der er kommet nye lokalplaner for området.

Forslaget om ændringerne gav anledning til en meget givtig debat. Per Sørensen, Grønbækvej 21, havde nogle gode, konstruktive og  positive tilkendegivelser vedrørende ændringer. Bl.a. §3 om medlemskab, §7 om ansvar, hvor lokalplanen og de tinglysninger, der måtte være skal indgå nøje i de nye bestemmelser. §8 om dagsorden, referat af generalforsamlingen mv. Steen Hemmingsen, Knud Anchers Vej 93b, henviste til Indenrigsministeriets standardvedtægter fra 1984, hvor der kan hentes en del inspiration til nye bestemmelser, ligesom han mente, at nye bestemmelser skal godkendes af kommunen. Han havde også nogle af de samme ændringsforslag som Per Sørensen, og derudover pegede han på §5 om vejbidrag, §7 om solidaritet, evt. skærpelse af kravene og fremmøde ved forslag om ændringer af bestemmelserne for grundejerforeningen. Om helt klare regler, når beretningen ikke bliver godkendt, om indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling, og herunder måske krav om, hvor mange der skulle være til stede.
Der var flere indlæg, der berørte det ovenstående, hvorfor bestyrelsen trak forslaget med henblik på at fremsætte nyt forslag til førstkommende ordinære generalforsamling, med en tak til de, derhar bidraget med ny viden. Per Sørensen og Steen Hemmingsen stillede sig til rådighed for bestyrelsen, med henblik på konsultation med udarbejdelse af et nyt forslag. 

 

Punkt 5.

Fastsættelse af kontingent, rykkergebyr og indskud er uforandret. Kontingent 75 kr., rykkergebyr 150 kr. og indskud 100 kr.

Punkt 6.

Fastsættelse af honorarer – uforandret. Honoraret er: formand 9.000 kr., kasserer 9.000 kr. og telefongodtgørelse for formand, kasserer og sekretær er 900 kr. Alle beløb dækker 1 år.

Punkt 7.

Valg               a.  Næstformand, Johnny Korsled, Kamstrupvej 19, genvalgt

                      b. Kasserer Ann Marker, Kamstrupvej 61, genvalgt

                      c. 1 bestyrelsesmedlem, Henrik Mulvad Hansen, Lucernevej 116a, genvalgt

                      d. 2 bestyrelsessuppleanter: 1. suppleant Jens Debel-Hasløv, Kamstrupvej 68,
                         2. suppleant Anette Hornauer, Ejbyvej 189
                      
                      e. Revisor, Kirsten Skovgård, Lucernevej 10

                       f. 2 revisorsuppleanter: 1. suppleant Tidem Tas, Bjødstrupvej 18a.
                         

2. suppleant Claus Damtoft, Grønbækvej 25                                   

Punkt 8.

Der blev stillet spørgsmål om man kunne forbedre velkomsten af nye ejere, hvorefter formanden læste vort velkomstbrev op. Generalforsamlingen mente det var dækkende. Der blev rejst spørgsmål til kendskab til ulovlig beboelse på Ejbyvænge, hvilket bestyrelsen vil følge op på.
Der ønskedes nogle forbedringer af vor hjemmeside, hvilket bestyrelsen vil forsøge at leve op til.

Formanden sluttede af med tak til de der havde bidraget med gode input vedrørende nye vedtægter, og takkede dirigenten for kompetent ledelse af generalforsamlingen. 

Mogens Brauer, formand

Per Lund Sørensen, referent

Claus Damtoft, dirigent

 
 
 
 

 

 

 

Bestyrelsen for Nygårds Grundejerforening består herefter af følgende:

 

Formand:                  Mogens Brauer        tlf.: 25 70 50 16

                                 Kamstrupvej 33

 

Næstformand:          Johnny Korsled       tlf.: 36 70 20 43

                                 Kamstrupvej 19

                                

Kasserer:                  Ann Marker              tlf.: 36 70 55 75

                                 Kamstrupvej 61

 

Bestyrelsesmedlem  Per Lund Sørensen tlf. 22 64 41 09                   
                                 Lucernevej 120

                                

Bestyrelsesmedlem  Henrik Mulvad Hansen  tlf. 36 70 03 31            

                                 Lucernevej 116a

 

Foreningens e-mailadresse er:       mogens.brauer@gmail.com

 

Foreningens hjemmeside er:          www.nygaardsgf.dk