Generalforsamling 2017

Driftsregnskab for 2016 kan hentes her.

Referat fra generalforsamling 2017 kan hentes her.

 


 Nedenfor kan læses referat fra generalforsamlingen.

Nygårds Grundejerforening

Kamstrupvej 33

2610 Rødovre

www.nygaardsgf.dk

Juni 2017

Referat fra ordinær generalforsamling

Afholdt på Rødovregård torsdag den 27. april 2017 kl. 19.00

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, samt 3 stemmetællere
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag. (Bestyr. foreslår vedtægtsændringer)
 5. Fastsættelse af kontingent, rykkergebyr og indskud
 6. Fastsættelse af honorarer
 7. Valg:

                                               A.       Formand

                                               B.  1   Bestyrelsesmedlem

                                               C.  2   Bestyrelsessuppleanter

                                               D.  1   Revisor

                                               E.  2   Revisorsuppleanter

      8. Eventuelt

Formanden bød velkommen med en særlig velkomst til Ole Olsen fra Kamstrupvej, der var inviteret for at give et kort oplæg om 'Nabohjælp'. Efter oplægget var der en god diskussion i salen.

Antal fremmødte 54, heraf 43 stemmeberettigede.

 1.     Valg af dirigent samt 3 stemmetællere

 

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Claus Damtoft, der modtog valg.

Dirigenten tog herefter ordet.

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt minimum 10 dage før jf. nuværende love for foreningen til afholdelse i april måned.

Valg af tre stemmetællere:

1. Søren Birkhøj Pedersen, Grønbækvej 8

2. Ea Vie, Grønnemarksvej 16A

3. Kim Marker, Kamstrupvej 61

Der var ikke spørgsmål til referat fra sidste generalforsamling, omdelt juni 2016, ej heller indsigelser til dagsorden for generalforsamling 2017.

 2.     Beretning

 

Beretning afgivet af formand Mogens Brauer.

 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 5 bestyrelsesmøder jævnt fordelt hen over året. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som foregående år.

Fra Rødovre Kommune har foreningen siden sidste generalforsamling modtaget henvendelser med anmodning om eventuelle bemærkninger i forbindelse med ansøgninger om dispensationer, lovliggørelser med mere af byggeri indenfor foreningens område.

Det drejer sig om:

 1. Kamstrupvej 23 har i juni 2016 søgt om dispensation til at opføre en tilbygning på 34 m2, overdækket terrasse på 21 m2, samt carport på 40 m2, garage på 23m2 og udhus på 26 m2. Eksisterende carport på 23 m2 fjernes. I Lokalplan 95 fra 2005 er fastsat en maksimal bebyggelsesprocent på 25. Dette blev i 2008 ændret til 30%. Med det ønskede byggeri vil bebyggelsesprocenten blive på 28,5%. Ifølge Bygningsreglement 2010 er der byggeret til at en samlet længde af småbygninger i skel må være op til 12 m. Der søges med en samlet længde på 13,75 med  dispensation på 1,75 m. Kommunen har tildelt dispensation.
 2. Kamstrupvej 47 har i oktober 2016 søgt om dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten ved en tilbygning på 25,5 m. Derved bliver bebyggelsesprocenten 30. Kommunen har tildelt dispensation med den begrundelse, at Kommuneplanramme 4B01 tilsiger en bebyggelsesprocent på 30, som den bebyggelsestæthed kommunen ønsker for området. Samtidig gives dispensation til at adgangstrappes tre trin er placeret over byggelinje 5 m fra vej.

 3. Kamstrupvej 114 har i juni 2016 søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning på 34,1 m2 til det eksisterende enfamiliehus, en carport på 28,3 m2 og et skur på 17,6 m2. Med dette andrager bebyggelsesprocenten 29,8%. Kommunen har tildelt dispensation.
 4. Kistrupvej 10 har i september 2016 søgt om dispensation på 47 m2 hvorved bebyggelsesprocenten bliver 26,8. Kommunen har tildelt dispensation.
 5. Knud Anchers Vej 1 har søgt om dispensation til at beholde allerede opsat plankeværk mod vej direkte i skel. Højden er i øjeblikket 1,9 m, men det oplyses, at ejeren vil ændre denne til højest 1,8 m, hvilket er kravet ifølge Lokalplan 95. Desuden lover ejer ifølge Lokalplanen, at der på vejsiden plantes klatreplanter. Kommunen meddeler, at senest d. 1. december 2016 skal højden på plankeværket være ændret og planterne sat i jorden. Foreningen har ved syn d. 16. april konstateret, at der ikke er foretaget det lovede. Teknisk Forvaltning meddeler, at der den 19. april 2017 er sendt en rykker til ejer. Hvis ejer ikke har ændret højden og sat planter senest 15. maj 2017 udstedes et påbud om nedtagelse af plankeværket.
     
 6. Knud Anchers Vej 26 har søgt om dispensation til overskridelse af tilladt bebyggelsesprocent ved nyopførelse af enfamiliehus. Med det ønskede byggeri bliver procenten på 30. Kommunen har tildelt dispensation.
   
 7. Knud Anchers Vej 28 har i september 2016 søgt om tilladelse til at opføre en ny tagetage på 63 m2. Med dette bliver den samlede bebyggelsesprocent på 30. I forbindelse med denne dispensationssag har grundejerforeningen fundet det tilsendte tegningsmateriale for ufuldstændigt. Bl.a. manglede en tværsnitstegning for beregning af faktisk areal i forhold til bygningsreglementets regler. Det er ikke uvæsentligt, når bebyggelsesprocenten netop når op til 30. I januar 2017 meddeler kommunen dispensation og oplyser, at man efterfølgende har modtaget 'bedre dokumentation, som dokumenterer tagetagens størrelse'.
  1. Bestyrelsen har på foranledning af klager fra grundejere rejst følgende sager:
 8. Grønnemarksvej 11b, hvor der ved opmagasinering af gamle uindregistrerede biler gennem en årrække finder en klar overtrædelse sted i forhold til Lokalplan 95  §11.1. Samtidig gør foreningen i brevet af 14. november 2015 opmærksom på, at grunden i modstrid med samme paragraf ligger uplejet hen. Kommunen har på vor foranledning fremsendt breve om at få ejeren til at lovliggøre disse forhold. I sommeren 2016 rykkede grundejerforeningen igen for et svar. I svarbrev af 29. september 2016 meddeler den tekniske direktør, at man 'hurtigst muligt vil genoptage dialog med ejeren og træffe en afgørelse i sagen'. Teknisk Forvaltning meddeler i et skriftligt svar af 20. april, at man fortsat forsøger at løse problemet med dialog, men at husstanden ikke tager telefonen.
 9. Lucernevej, hvor flere af vore medlemmer i foråret 2016 er blevet hårdt ramt af nye parkeringsregler i Carlsro, idet beboerne tilsyneladende finder det lettere at henstille varevogne og personbiler her. Grundejerforeningen har klaget til ejendomskontoret. I svarbrev af 29. april skriver bestyrelsen, at man har indført p-regler pga. at p-pladserne bliver brugt af andre end beboerne i Carlsro, hvorved det er svært at finde ledige pladser. P-reglerne giver frit beboere og erhvervskøretøjer lov til at parkere. Desuden anfører man, at der forventes en øget benyttelse ved opførelsen af det nye VUC-center på Tårnvej, hvor bestyrelsen indgav høringssvar om et større antal p-pladser, hvilket kommunen ikke har imødekommet. Endelig gør man opmærksom på, at beboerne langs Lucernevej til Carlsro frit kan benytte denne til parkering i lighed med alle andre. Da man ikke kan lave indkørsler herfra til Carlsro, er det mest logisk at parkere på Lucernevej.
 10. Knud Anchers Vej 70g, hvor beboere har klaget over mangelfuld overkørsel til eget parkeringsareal fra vendepladsen, samt at der til stadighed udkøres jord på fortovet og vendepladsen fra parkeringen. Ifølge Regulativ for Grundejerforpligtigelser i Rødovre Kommune (se nygaardsgf.dk) er det grundejerens forpligtigelse af renholde rendestene, nedløbsriste, udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb over fortove og stier. Desuden at feje flisebelagte fortove. Vej- og Trafikafdelingen meddeler skriftligt d. 19. april, at man arbejder på en lovliggørelse af bemeldte overkørsel.
 11. Grundejerforeningen modtog i sommeren 2016 en henvendelse fra beboerne langs Vestvolden mellem Kamstrupvej og Lucernevej gående på et ønske om at optage en dialog med Teknisk Forvaltning omkring en beskæring af træerne. Det skyldtes primært en bekymring for at de efterhånden meget høje træer, i tilfælde af de vælter, vil kunne forvolde skade på ejendommene, men også risiko for at gående på stien til langs Vestvolden vil kunne komme til skade.
  I brev af 5. september gør vi opmærksom på dette forhold, samt påpeger, at der ifølge Pleje- og Anlægsplanen for 2011-2015 står: 'Pleje indebærer, at træer og buske kan tyndes, idet en stadig tilgroning ikke er ønskelig på længere sigt. Døde og farlige træer skal fjernes. Desuden 'Plejen indskrænkes til fældning og beskæring af træer og buske, som kan være til fare for publikum eller er til gene for færdsel på stier i området'. Vi spurgte desuden til hvem der forsikringsmæssigt skal betale for skade på ejendomme, biler eller personer? Sagen kompliceres af, at kommunen i 2015 har søgt Staten om at fortidsbeskyttelseslinjen indskrænkes til 100 meter, idet man påholder, at denne alene er af betydning for de grunde og eller bebyggelser, der støder direkte op til Vestvolden. Derfor er der ikke vedtaget en ny plejeplan for 2016. Desuden angiver plejeplanen efter Statens retningslinjer, at hvor bebyggelsen kommer så tæt på voldanlægget, at det forstyrrer oplevelsen af forsvarsværket, bevares eksisterende skærmbevoksning mellem bebyggelse og fortidsminde, og ny kan etableres i fornødent omfang. Det vil sige, at kommunen ikke kan fælde hele bevoksningen mellem Ejbyvej og Lucernevej selv om det måske kunne være ønskeligt for de tættest beliggende ejendomme.
  I svarbrev af 12. september skriver kommunen, at det er Teknisk Forvaltnings ansvar at vedligeholde Vestvolden og dens beplantning. Naturstyrelsen Hovedstaden er tilsynsmyndighed på de arealer, som Staten ejer. Det er kommunens forsikring, der skal dække i forsikringsspørgsmål. Kommunes Park og Naturafdeling har stor fokus på sikkerheden på de anlagte stier. Man lover, at foretage en udtynding i vinteren 2016/2017. Beboerne langs Vestvolden meddeler med tilfredshed, at der har fundet en større beskæring sted, men at trætoppene dog ikke er rørt.
 12. Grundejerforeningen har i oktober 2016 skrevet til Færdselsafdelingen ved Københavns Politi. På Korsdalsvej og Lucernevej er der 40 km/t hastighedsbegrænsning. Perioden mellem 16.30 og 21.00 er særlig udsat, hvor der køres med op til 80 km/t. Vi beder derfor om en hastighedskontrol, når der kan afses tid hertil.

  I forbindelse med udbygningen af IrmaByen er vi klar over, at trafikken gennem vort kvarter formentlig vil stige. Bestyrelsen har diskuteret mulige trafikomlægninger og trafikdæmpninger i kvartet for at imødegå den allerede nu gennemkørende trafik. I budgetforliget 2016 er der ved de politiske forhandlinger blevet enighed om at afsætte 200.000 kr. i 2017 til en undersøgelse af specielt trafikbelastninger i nygårdskvarteret. Det ser vi frem til, og i den forbindelse fastholde borgmesteren på sit løfte til bestyrelsen om at blive medinddraget i fremtidige trafikløsninger.   

I disse år gennemgår foreningen en stor udskiftning af ejere. I 2015 var der 23 indmeldelser, i 2016 9 stk. I 2017 har vi indtil nu fået 21 indmeldelser. Dertil kommer et stigende antal ejendomsforespørgsler fra ejendomsmæglerne, hvilket også i 2016 har sat kassereren under tidsmæssigt pres. En del af nysalgene resulterer i, at de gamle huse helt udskiftes. Billedet er det samme i hele Rødovre.  

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre (www.sagir.dk) afholdt d. 6. marts sin årlige generalforsamling. Formanden Simon Sparre Pinnau valgte at stoppe efter 4 år. Ny formand er Dorte Hildebrandt fra Nyskifte G/F med 85 medlemmer. 
Den afgående formand opregnede en række resultater for SAGIR:

- 3824 medlemmer fra 49 grundejerforeninger

- Styrket samarbejde med Rødovre Kommune

- Gennemført affaldsbruger undersøgelse

- Gode samarbejdsaftaler med en række leverandører

Det blev vedtaget at nedsætte kontingentet til foreningen, hvilket sparer Nygårds GF for 220 kr.

På SAGIR's hjemmeside kan man finde en del nyttig information om SAGIR og aktuelle emner, herunder tilbud fra leverandører til vor grundejerforening.

Støjgruppen har i 12 år kæmpet for at få myndighederne til at indse, at der som på den øvrige del af M3 er behov for at opsætte støjskærme langs M3 i Rødovre pga. stigende støj. I følge VVM-redegørelsen og LokalPlan133 for IrmaByen vil en stor del af den vestlige del blive ramt af støjen fra M3. I 2024 forventes den at nå op på 73dB. Den tilrådelige grænseværdi uden på facaden ved nybyggeri er 58dB. Miljøredegørelsen konkluderer, at da området primært er støjbelastet fra M3, vil det enkleste være at opsætte en støjskærm ved motorvejen.

Støjen rammer i stigende grad alle ejendomme langs M3 i Rødovre. Siden motorvejsudbygningen og med udfletningsanlægget til Frederikssund er støjen steget med 4dB. På fem er er trafikken øget fra 80.000 til 125.000 biler i døgnet.
D. 3. oktober underskrev vi sammen med formanden for Grundejerforeningen Hjortevænget et brev til borgmesteren om den stigende støj. Borgmesteren havde opfordret os til at komme med en fremstilling til brug for transportministeren. Efter færdiggørelsen af Silkeborgmotorvejen er der et større antal millioner i overskud, som borgmesteren mener kan indgå i en støjpulje til gavn for bl.a. Rødovre. I december fik formændene for de to grundejerforeninger sammen med borgmesteren foretræde i Transportudvalget, hvor vi fremlagde ønsket om at støjsikre M3 med en støjskærm på 3500 m. Pris ca. 60 mil. kr.

Efterfølgende har transportministeren i brev af 14. december meddelt borgmesteren, at Vejdirektoratet ved udbygningen af M3 (2003) vurderede, at der ikke var behov for støjskærme langs Vestvolden, da 'denne ville have en meget begrænset effekt for de bagvedliggende boligområder. Dette er fortsat Vejdirektoratets vurdering'. I samme brev erkendes, at trafikken er steget med 60%! Borgmesteren har over for Transportudvalget indvilliget i at Rødovre Kommune kan medfinansiere en støjskærm. Et forslag som vi klart støtter. I juni måned har borgmesteren inviteret transportudvalget på en udflugt på Vestvolden. På denne deltager Nygårds GF. 

I efterårsmånederne blev foreningen desværre ramt af en indbrudsbølge. Alene i oktober blev der begået 15 indbrud. I alt var der 41 anmeldte indbrud i 2016. Mønsteret synes at være det samme med vinduer der aflistes eller knuses. Hætteklædte folk der løber rundt selv ved højlys dag og banker på døren. Sten lægges ud som tegn på om der er folk hjemme. Mystiske opringninger. Vestegnens Politi har ikke ressourcer til et opklaringsarbejde. Grundejerforeningen kan kun opfordre til at kontakte mistænkelige personer og spørge efter ærinde. Ring til politiet ved mistanke om noget unormalt. Det er muligt at der er en patruljevogn i nærheden.

Bestyrelsen har efter sidste generalforsamling valgt at arbejde videre med et forslag til modernisering af de eksisterende 'Love for Nygaards Grundejerforening'. Præmissen for arbejdet har været så vidt muligt, at tage udgangspunkt i den eksisterende tekst, revidere og opdatere denne, hvor det er skønnet nødvendigt. Det har således ikke været ambitionen, at foretage en grundlæggende omlægning.

Det er bestyrelsens opfattelse, at den foreslåede revision med udgangspunkt i den gældende version af 'lovene', vil give grundejerforeningen et moderniseret regelsæt, der samtidig kan bibeholde de karakteristika og den struktur, som har kendetegnet vedtægterne for Nygaards Grundejerforening siden foreningens etablering.

Det er en enig bestyrelse, der i dag kan fremlægge vort forslag til vedtægter.

I oktober valgte sekretæren Per Lund Sørensen at træde ud af bestyrelsen. Efter lovene har bestyrelsen bedt 1. suppleanten Jens Debel-Hasløv om at træde ind. Jens er indtrådt i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i dag, hvor han er på valg.

Det er fortsat bestyrelsens intension at holde medlemmerne orienteret ved medlemsorienteringer på hjemmesiden efter hvert bestyrelsesmøde. Efter at Per som sekretær er gået ud har vi besluttet at formanden udarbejder orienteringen. Bestyrelsen har diskuteret muligheden af at lægge referater ud på hjemmesiden. Det er ikke en praksis vi vil tilråde, da de ofte indeholder personfølsomme oplysninger, samt diverse informationer og forslag m.m., som vi ikke ønsker viderebragt til en bredere offentlighed. Parcelhusejernes Landsforening advarer ligeledes mod at lægge interne arbejdsdokumenter ud, da bestyrelsesmedlemmerne frit skal kunne udtrykke deres holdninger. Foreningens medlemmer skal frit kunne henvende sig til bestyrelsen med spørgsmål uden risiko for at disse informationer bagefter kommer til almen viden for de øvrige medlemmer.

Bestyrelsen vil gerne gøre det muligt at lave en opslagsside på hjemmesiden, hvor medlemmerne selv kan tilbyde lån/leje af diverse haveredskaber og andet hjemmeudstyr. Vi undersøger i øjeblikket mulighederne herfor.

Bestyrelsen beder foreningens medlemmer om at tage hensyn til sine naboer, til områdets udseende og til dem, der færdes i foreningens område ved blandt andet,

 

at     vise hensyn ved brug af musikanlæg i det fri eller for åbne vinduer,

at     vise hensyn ved brug af motoriserede haveredskaber mm,

at     efterkomme reglerne for hensættelse af affald til storskrald, det vil sige tidligst sætte affald ud aftenen før det bliver afhentet og placere det således, at det er til mindst mulig gene for forbipasserende

at     affaldscontainere ikke må placeres uden for skellet, men hvis nødvendigt udsættes   aftenen før tømning

at     renholde fortove og nedløbsriste

at      skære træer, buske og hække mod fortovs- og andre arealer, der er tilgængelige for offentlig færdsel, og når der, om vinteren, er behov for det, rydde arealerne for sne og salte eller gruse dem, ligesom hundeejere bedes fjerne de efterladenskaber, som deres hunde forurener de pågældende arealer med, samt

 

at      hunde ikke lukkes ud tidligt om morgenen eller sent om aftenen og er til lydelig gene for naboerne.

 

Herefter var der spørgsmål fra salen.

Spørgsmål fra Per Riis Sørensen (PRS), Grønbækvej 21, til dispensationer fra Lokalplan 95, hvor kommunen tillader en bebyggelsesprocent på 30. Svar fra formanden er, at kommunen henviser til kommuneplanramme 4B01, hvor der tillades en bebyggelsesprocent på 30%. Dette er den tæthed kommunen ønsker. Der kommer ikke tillæg til Lokalplan 95, hvorfor kommunen må give dispensation i hver ansøgning, hvor bebyggelsesprocent overstiger 25%.

Kritik af byggeri på Knud Anchers Vej 28. PRS er i tvivl om bygningsreglementet bliver overholdt. Bestyrelsen lovede herefter at kontakte kommunen endnu engang.

Anne-Mette Ibsen (Støjgruppen under Nygårds GF) gjorde reklame for foreningen 'Nej til Trafikstøj'.

Steen Hemmingsen (SH), Knud Anchers Vej 93B, stillede spørgsmål til om en beboer fra NGF, der ikke sidder i NGF's bestyrelse er valgbar til SAGIR? Svaret er ja.

Spørgsmål til trafiksanering:” Har man talt sammen på tværs i de grundejerforeninger, der forventer øget trafik, når IrmaByen er færdig. Bestyrelsen tog det til efterretning og vil afgjort tale med andre grundejerforeninger. Venter pt. på kommunens trafikanalyse.

 3.     Regnskab

 

Dirigenten gav kassereren Ann Marker ordet, der informerede om, at der i det udsendte regnskab desværre var en fejl. I aktiver og passiver var en difference på 150 kroner. Dette skyldes to restancer fra 2015, der var sendt til inkasso og desværre ikke var kommet med over i åbningsbalancen for 2016. Revisor Lene Kindt-Stening bekræftede dette på generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab bliver husstandsomdelt med medlemsorienteringen 2017.

 

Regnskab blev herefter godkendt.

 4.     Indkomne forslag

 

Bestyrelsen havde stillet forslag til ændringer af ”Nuværende Love”. Mogens Brauer gennemgik ændringer punkt for punkt.

 

Steen Hemmingsen (SH) fik derefter ordet. Han gjorde rede for den korrespondance der havde været mellem bestyrelsen, Per Riis Sørensen (PRS) og SH efter sidste generalforsamling. Idet det på sidste generalforsamling blev aftalt, at bestyrelsen ville inddrage PRS og SH i proces om nye vedtægter. SH mente ikke at bestyrelsen havde taget hans forslag med i udarbejdelsen af de nye vedtægter. Bestyrelsen svarede, at formålet med omlægningen var at føre de nuværende 'love' ajour, og ikke at lave en omfattede revision med udgangspunkt i standardvedtægter (red., se Planstyrelsens hjemmeside). 

 

Kommentarer fra SH:

Afsnit. 8, der vedrører 'ændring af vedtægter'.

Standardvedtægter tilskriver 50% fremmødte. SH mente, at 50 fremmødte personer måske var lidt for lavt sat. Formanden svarede, at 50 var det der realistisk kunne være tilstede i salen. 50% fremmøde ud af 545 medlemmer som Nygaards GF er ikke realistisk,

 

Afsnit 11, der vedrører valg af formand. SH: 'Hvorfor skal man have været medlem af grundejerforeningen to år for at blive valgt til formand?' Bestyrelsen svarede, at var man klar til at lægge noget arbejde i bestyrelsen, kan man også vente to år på at blive valgt til formand. Begrundelse herfor er, at man ønsker medlemmer i bestyrelsen med kendskab til foreningen. Også for at modstå kup. Der er flere investorer, der køber ejendomme i foreningen, de kan have en anden agenda end et medlem der har købt at hus for at bo i foreningen.

 

Afsnit 16 om ordensregler. SH mente ikke at ordensregler bør være en del af vedtægterne. Skal være et separat dokument, som man har flere steder.

Formanden svarede, at en række af ordensreglerne direkte står som servitutter i Tingbogen. Vedtægterne skal indeholde, hvad der tinglyst er gældende for alle parceller.

Derefter blev der talt om hvilke muligheder der er for separate ordensregler.

Ellen Jensen, Knud Anchers Vej 73, udtalte: Vi har ikke myndighed til at forhindre folk i at slå græs på fastsatte tidspunkter. Per Lund Sørensen, Lucernevej 120, var enig heri. Vi kan Ikke lave regler, der ikke kan overholdes (er lovlige).

Johnny Korsled foreslog, at vi kan lave nogle retningslinjer for foreningen og lægge på hjemmesiden. Forsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal udarbejde 'retningslinjer for god adfærd'. Dette vil blive et punkt på kommende bestyrelsesmøde.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter, at følgende redaktionelle ændringer blev foretaget i det udsendte vedtægtsforslag uden til dirigenten skriftlige ændringsforslag:

 

Afsnit 8: Ordet 'da' udelades i sætningen: 'På denne ekstraordinære generalforsamling kan da forslag, der har været behandlet på den første generalforsamling,'.

 

Afsnit 11: Ordet 'Den' erstattes af ”Bestyrelsen” i sætningen: 'Den fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en sekretær, som fører referat over møderne.'

 

Afsnit 11: Ordet 'siddende' erstattes af 'nuværende' i sætningen: 'generalforsamlingen har givet sit skriftlige samtykke til et siddende bestyrelsesmedlem.'

 

Afsnit 13: Punktum indsat efter allersidste ord.

 

Derefter kom de nye vedtægter til afstemning.

 

41 stemte for. De nye vedtægter blev vedtaget.

 

Andre indkomne forslag:

                                      

Rettidigt modtaget forslag fra Steen Hemmingsen, Knud Anchers Vej 93B, til 'Love for Nygårds GF':

 

'Tilføjelse til 'Vedtægter - §11 Bestyrelsen – afsnit 4.

 

Nuværende tekst:

'Den fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en sekretær, som fører protokol over møderne'.

Tilføjelse: 'Den fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en sekretær, som fører protokol over møderne. Protokollen offentliggøres efter hvert afholdt møde for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside.'

 

Begrundelse

En løbende offentliggørelse af protokollen (mødereferater) gør det muligt for foreningens medlemmer at følge med i bestyrelsens aktivitetsniveau og de trufne beslutninger.
Mange grundejerforeninger offentliggør alle mødereferater på deres hjemmesider - også fra møder afholdt med kommunen og andre samarbejdspartnere. Disse foreninger har ofte et menupunkt 'Referater' på hjemmesiden, hvor alle referater ligger med det nyeste øverst.'

 

Fra salen udtrykte flere tilfredshed med nuværende informationsniveau. Bestyrelsen frarådede, at dette forslag blev vedtaget, da det til 'enhver tid ville pålægge en siddende bestyrelse dette tvungne arbejde. Det er stadig bestyrelsens hensigt at bevare det nuværende informationsniveau.

 

Under hensyntagen til at de nye vedtægter netop var gået igennem, blev forslaget bragt til afstemning og med følgende ordlyd:

 

Tilføjelse til foreningens vedtægter - §11: Bestyrelsen – afsnit 4.

'Den fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en sekretær, som fører referat over møderne.'

Tilføjelse:

'Den fastsætter selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en sekretær, som fører referat over møderne. Der offentliggøres efter hvert afholdt møde et nyhedsbrev for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside.'

 

Begrundelse

En løbende offentliggørelse af mødereferater gør det muligt for foreningens medlemmer at følge med i bestyrelsens aktivitetsniveau og de trufne beslutninger.
Mange grundejerforeninger offentliggør alle mødereferater på deres hjemmesider - også fra møder afholdt med kommunen og andre samarbejdspartnere. Disse foreninger har ofte et menupunkt 'Referater' på hjemmesiden, hvor alle referater ligger med det nyeste øverst.

 

For stemte 7, imod 31. Forslaget blev forkastet.

 5.     Fastsættelse af kontingent, rykkergebyr og indskud

 

Fastsættelse af kontingent – uændret 75 kr./år

Rykkergebyr kontingent – uændret 150 kr.

Indskud – uændret 100 kr.

 

Vedtaget.

 

 6.     Fastsættelse af honorarer

 

Nyt forslag om at sekretæren modtager et årligt honorar på kr. 1.000,-.

Bestyrelsen begrunder dette i, at Jens bl.a. skal stå som foreningens webmaster.

Formand og kasserer uændret hver kr. 9.000,-

 

Vedtaget.

 

7. Valg

                  A.       Formand

                  B.  1   Bestyrelsesmedlem

                  C.  2   Bestyrelsessuppleanter

                  D.  1   Revisor

                  E.  1   Revisorsuppleanter (efter de nye vedtægter)

 

A: Valg af formand: Mogens Brauer blev genvalgt for de næste to år.

B: Valg af et Bestyrelsesmedlem: Opstillere var Jens Debel-Hasløv, Kamstrupvej 68 og Steen Hemmingsen, Knud Anchers Vej 93B. Stemmer på Steen 7. Stemmer på Jens 27. Jens Debel-Hasløv blev valgt for de næste to år.

C: 1. Suppleant Anette Hornauer, Ejbyvej 189, 2. suppleant Kim Kirkeby Kamstrupvej 121B

D: Lene Kindt-Stening, Knud Anchers Vej 57 genopstillede og blev valgt.

E: Claus Damtoft genopstillede og blev valgt. Idet de nye vedtægter var gældende, skulle der kun vælges en revisor suppleant.

 8.     Eventuelt

 

Lokalplan 95 lægges op på hjemmesiden.

Formanden afsluttede herefter mødet og takkede dirigenten, samt forsamlingen for god ro og orden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens Brauer                                       Claus Damtoft                           Jens Debel-Hasløv
     formand                                                   dirigent                                        referent

 

 Bestyrelsen for Nygårds Grundejerforening består herefter af følgende:

 

Formand:                  Mogens Brauer       tlf.: 25 70 50 16

                               Kamstrupvej 33

 

Næstformand:          Johnny Korsled       tlf.: 36 70 20 43

                              Kamstrupvej 19

                                

Kasserer:                  Ann Marker             tlf.: 36 70 55 75

                               Kamstrupvej 61

 

Bestyrelsesmedlem      Jens Debel-Hasløv tlf.: 24 66 14 42  

                               Kamstrupvej 68

                                

Bestyrelsesmedlem      Henrik Mulvad Hansen tlf.: 36 70 03 31          

                               Lucernevej 116a

 

Foreningens e-mailadresse er:       mogens@nygaardsgf.dk

 

Foreningens hjemmeside er:          www.nygaardsgf.dk