Regulativ for grundejerforpligtelser i Rødovre Kommune

HENT SOM PDF

 


Dette regulativ beskriver hvilke grundejerforpligtelser ejerne af ejendomme med adgang til offentlig veje eller stier, samt private fællesveje og stier har i Rødovre Kommune i henhold til "Lov om offentlige vej", § 63-68 og 87,1 og "Lov om private fællesveje",§ 61 og 79-822, og omfatter følgende forpligtelser:

1 Lov om offentlige veje, Lov nr. 1520 af 27.12.2014

2 Lov om private fællesveje, Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 04.11.2015

Dette regulativ er udarbejdet efter forhandling med politiet jf. "Lov om offentlige vej", § 64-65, og "Lov om private veje",§ 79, 80 stk. 3, 81 stk. 3 og 82 stk. 3

Renhold af offentlige veje og private fællesveje

Grundejerens forpligtelser med hensyn til renhold jf. "Lov om offentlige vej", § 68 og 87, og "Lov om private fællesveje",§ 61 og 82, omfatter følgende elementer:

• at fjerne ukrudt

• at vedligeholde egne træer, hække og anden beplantning ved eller over vejareal, så det ikke er til gene for færdslen

• at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede fortove eller stier

• at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for gående færdsel

• at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb i fortove og stier.

Renholdforpligtelserne for offentlige veje omfatter fortovs- og stiarealer langs ens ejendom, som ligger i ubrudt forlængelse af en gå - eller kørselsadgang til ejendommen og ud til 10 m fra matrikelskel.

Ved private fællesveje går forpligtelserne ud til vejmidten, samt vedligehold af beplantning ud på vejareal.

Uanset hvem der udfører renholdelse af fortov, sti og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.

Bemærk, at grundejernes forpligtelser omfatter alle arealer til gående, heraf grusbagkanten i fortovet, gang- eller fællestier, samt eventuelt grusstier og grusfortove. Yderligere defineres ukrudt, som alt beplantning som ikke er plantet som en bevidst handling. Det omfatter således vildskud fra grundejerens egen beplantning og selvsåede planter.

Snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje

Ved vintervejr skal grundejerne snerydning og foranstalte mod glatføre påbegyndes snarest muligt efter snefald og når glatføre indtræder jf. "Lov om offentlige vej", § 63-67.

Rydningspligten ved snefald, samt glatførebekæmpelse, omfatter strækningen langs egen ejendom, som ligger i ubrudt forlængelse af en gå - eller kørselsadgang til ejendommen, samt omkring brandhaner, brandalarmskabe og installationer til trafikregulering, der findes på strækningen.