Medlemsorientering juli 2017

Ved bestyrelsesmødet i juni konstituerede bestyrelsen sig. Sekretær er Jens Debel-Hasløv, som frem over bliver foreningens webmaster.

Bestyrelsen har rejst et par sager om manglende overholdelse af Lokalplan 95 omkring opførelse af faste hegn mod vej. Sagerne afventer behandling i Teknisk Forvaltning.

Bestyrelsen har behandlet en henvendelse fra en grundejer på Kamstrupvej, som påpeger den stigende støj fra Korsdalsvej. Samtidig gøres opmærksom på Korsdalsvejs dårlige tekniske stand. Bestyrelsen er enig i, at der køres for stærkt på vejen, og at der formentlig kan ventes en stigende trafik efterhånden som IrmaByen udbygges. Vi afventer en kommunal trafikanalyse for Nygårdskvarteret inden årets udgang. Samtidig har borgmesteren lovet, at vi som forening bliver medinddraget i en evt. trafiksanering af vejene. Bestyrelsen vil indtil da undersøge om det er muligt at få opsat vejbump strategiske steder.

I maj afholdt Teknik- og Miljøudvalget et borgermøde 'Sammen om et bæredygtigt Rødovre', hvor indkomne forslag vil indgå i den kommende  kommuneplan. Bestyrelsen var repræsenteret. Der blev talt om klimasikring og afvandingsplaner. Kommunen skal gøre mere for at flere vælger cyklen. Der skal opføres flere seniorboliger, så man kan blive i kommunen. Der bliver udarbejdet en rapport fra mødet med de mange gode forslag.

Formanden havde fremsendt et læserbrev til Rødovre Lokal Nyt om et opført fast hegn langs Korsdalsvej, som tilsyneladende ikke er i overensstemmelse med Lokalplan 133 for IrmaByen. Der var ikke enighed i bestyrelsen om, at man ville stå inde for indholdet. Formanden lovede, at han kontaktede redaktøren, og at læserbrevet alene skulle fremsættes som privatperson. Formanden kontaktede efterfølgende avisen om denne ændring, hvilket man lovede at rette. Desværre blev indlægget alligevel trykt med den oprindelige passus 'Formand for Nygårds Grundejerforening'. Formanden beklager.

D. 16. september vil foreningen stå som arrangør af et fælles loppemarked på Kamstrupvej. Bestyrelsen ansøger kommunen om at lukke vejen i den forbindelse.